hulevesi2.JPG (15813 bytes) PC180273.JPG (14585 bytes)
ikkunarikki165.JPG (17660 bytes) tyhja.gif (157 bytes)
katuliitos185.JPG (16877 bytes) tyhja.gif (157 bytes)
palokatu155.JPG (15091 bytes) tyhja.gif (157 bytes)
PC180267.JPG (15403 bytes) tyhja.gif (157 bytes)